الزامات پانل های دیواری مسلح ساخته شده با بتن سبک گازیAAC 👇👇l

-1 کاربرد این نوع پانل های ساخته شده با بتن سبک گازی در دیوارهای غیر باربر داخلی و خارجی مجاز می باشد.                                                                                                           
 -2 پانل های ساخته شده با بتن AAC  باید دارای حداقل مقاومت4Mpa  و میانگین مقاومت5Mpa باشند (رده  AAC-4طبق استاندارد ملی ایران به شماره (8593 
-3 الزامات استاندارد  ASTM 1452 یا  EN 12602  باید در ساخت پانلهای AAC رعایت شود.
-4 وزن مخصوص بتن سبک گازی در دامنه 350 تا 850 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد.
-5 اتصال این پانل ها به یکدیگر و به عناصر سازه ای باید به گونه ای باشد که ضمن پایداری دیوارهای حاصل در برابر بارهای خارج از صفحه، در رفتار لرزه ای سازه مشارکت نداشته باشند.
-6 رعایت حداقل های طراحی ، نحوه تسلیح و محاسبات طراحی این پانل ها باید بر اساس آئین نامه های معتبر از جمله  ACI318  ، ACI523 بین المللی مربوطه، انجام شود
-7 رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و مسکن در خصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و هم چنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی الزامی است. 
-8 صدابندی هوابرد جداکننده های بین واحدهای مستقل و پوسته خارجی ساختمان و می بایستی مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین گردد.
-9 رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی برای دیوار خارجی الزامی است. هم چنین ضخامت پانل ها باید پاسخگوی الزامات مندرج در مبحث 19 مقررات ملی ایران ، از نظر صرفه جوئی در مصرف انرژی باشد . در صورتیکه این پانل ها در زمینه حرارت به روش تجویزی طراحی1.2.3 به ابعاد 36,48 و 26 افزایش یابد. در صورت استفاده از روش کارکردی  و با ارائه مدارک و مستندات فنی، این اعداد میتوانند تقلیل یابند.
-10 ضخامت پانل ها باید الزامات مندرج در مبحث 18 مقررات ملی ایران را به منظور صدابندی جدارهای داخلی و خارجی تأمین نماید به این منظور لازم است برای جدا گرهای داخلی از پانل های با حداقل ضخامت  10 سانتی متر دو طرف اندود و برای دیوارهای خارجی، از پانل های با حداقل ضخامت 20 سانتی متر دو طرف اندود و برای دیوارهای بین دو واحد مسکونی مستقل، از پانل های با حداقل ضخامت 25 سانتی متر دو طرف اندود استفاده شود.
-11 بدیهی است ضخامت پانل، بر اساس حداقل ضخامتی که ضوابط مندرج در کلیه بندهای الزامات را برآورده سازد تعیین میشود.
-12 تأمین الزامات مربوط به نفوذپذیری، دوام، تر و خشک شدن متوالی، سیکل های ذوب شدگی و یخ زدگی و ... برای دیوارهای خارجی الزامی است.
-13 تأمین تمهیدات لازم جهت اجرای اندودهای تر و خشک از حیث مقاومت و دوام الزامی است.
-14 ویژگیهای فنی و مکانیکی چسب یا ملات بکار برده شده برای اتصال پانل ها به یکدیگر و به سازه، باید منطبق بر استاندارد ... و سازگار  با بتن AAC باشد.
-15 رعایت تمهیدات لازم جهت محدود نمودن جمع شدگی و تغییر شکل های ناشی از انبساط و انقباض حرارتی، در حد مجاز مطابق آئین نامه های مربوطه، الزامی است.
-16 محافظت میلگردهای موجود در قطعات مسلح در برابر خوردگی باید تامین شود. ار این راستا می توان از میلگردهای دارای پوشش محافظ استفاده کرد.
-17 رعایت استانداردهای مربوط به الزامات زیست محیطی و بهداشتی الزامی است.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: پانل , بتن گازی , acc , دکتر علی ناصری


تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٧ | ٤:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : علی ناصری | نظرات ()
💥💥💥روش های تحلیل سازه:
۱-روش های خطی
💥-تحلیل استاتیکی معادل
💥-j ی طیفی
💥-دینامیکی تاریخچه زمانی
۲-روش های غیر خطی
💥-تحلیل استاتیکی غیر خطی(پوش آور)
💥-تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی
..............................................
 

تحلیل استاتیکی خطی:

فرضیات اساسی روش تحلیل استاتیکی خطی عبارتند از :

1 ـ رفتار مصالح خطی است .

2 ـ بارهای ناشی از زلزله ثابت ( استاتیکی ) است .

3 ـ کل نیروی وارد بر سازه برابر ضریبی از وزن ساختمان است .

در این روش نیروی جانبی ناشی از زلزله طوری انتخاب می شود که برش پایه حاصل از آن برابر نیروی برش پایه مطابق روابط آیین نامه شود. مقدار برش پایه در این روش چنان انتخاب شده است که حداکثر تغییر شکل سازه با آنچه که در زلزله سطح خطر مورد نظر پیش بینی می شود مطابقت داشته باشد. چنانچه تحت اثر بار وارده، سازه به طور خطی رفتار کند، نیروهای بدست آمده برای اعضای سازه نیز نزدیک به مقادیر پیش بینی شده هنگام زلزله خواهند بود، ولی اگر سازه رفتار غیر خطی داشته باشد، نیروهای محاسبه شده از این طریق بیش از مقادیرجاری شدن مصالح خواهند بود.  به همین جهت هنگام بررسی معیارهای پذیرش نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه هایی که هنگام زلزله رفتار غیر خطی دارند، اصلاح می گردد.
............................................
 تحلیل دینامیکی خطی:

تحلیل دینامیکی خطی می تواند به دو روش طیفی یا تاریخچه زمانی انجام شود. فرضیات خاص این روش در محدوده رفتار خطی عبارتند از :

1 ـ رفتار سازه را می توان بصورت ترکیبی خطی از حالت های مودهای ارتعاشی مختلف سازه که مستقل از یکدیگرند محاسبه نمود .

2 ـ زمان تناوب ارتعاشات سازه در هر مود در طول زلزله ثابت است .

در این روش ، مشابه روش تحلیل استاتیکی خطی، پاسخ سازه در زلزله سطح خطر مورد نظر در ضرایبی ضرب می شود تا حداکثر تغییر شکل سازه با آنچه که در زلزله پیش بینی می شود مطابقت داشته باشد. به همین علت نیروهای داخلی در سازه های شکل پذیر که در هنگام زلزله رفتار غیر خطی خواهند داشت بزرگتر از نیروهای قابل تحمل درسازه برآورد می شوند. به همین جهت هنگام بررسی معیارهای  پذیرش در نتایج حاصل از تحلیل خطی برای سازه هایی که هنگام زلزله رفتار غیر خطی دارند، اصلاح می گردد.  
............................................
روش تحلیل طیفی:

تعداد مودهای ارتعاشی در تحلیل طیفی چنان باید انتخاب شود که جمع درصد مشارکت جرم مؤثر برای هر امتداد تحریک زلزله در مودهای انتخاب شده حداقل 90% باشد . بعلاوه در هر امتداد، حداقل باید سه مود اول نوسان و حداقل تمام مودهایی که دارای زمان تناوب بیش از 4% ثانیه هستند در نظر گرفته شوند . طیف طرح مورد استفاده در این روش باید مطابق آیین نامه انتخاب شود .

نتایج حاصل از هر مود نوسان باید با روشهای آماری شناخته شده مانند جذر مربعات  SRSSروش ترکیب مربعی کامل (CQC) و یا روش‌های دقیق‌تر که اندرکنش بین مودها را دقیقتر درنظر می گیرد، انجام شود.

اثر زلزله در امتداد عمود بر امتداد مورد نظر در صورت لزوم باید در نظر گرفته شود .
............................................
 روش تحلیل تاریخچه زمانی:

در تحلیل تاریخچه زمانی ، پاسخ سازه با استفاده از روابط دینامیکی در گام های زمانی کوتاه محاسبه می شود. در این روش باید پاسخ سازه تحت تحریک شتاب زمین بر اساس حداقل سه شتاب نگاشت محاسبه شود. چنانچه کمتر از هفت شتابنگاشت برای تحلیل انتخاب شود باید بیشینه اثر آنها برای کنترل تغییر شکل‌ها و نیروهای داخلی منظور شود. چنانچه از هفت شتابنگاشت یا بیشتر استفاده شود می توان مقدار متوسط اثر آن‌ها را برای کنترل تغییر شکل‌ها و نیروهای داخلی در نظر گرفت.
.............................................
روش های غیر خطی:

 تحلیل استاتیکی غیر خطی:

در این روش، بار جانبی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج بصورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا که تغییر مکان در یک نقطه خاص (نقطه کنترل)، تحت  اثر بار جانبی، به مقدار مشخصی (تغییر مکان هدف) برسد و یا سازه فرو ریزد. با توجه به اینکه تمرکز این پایان نامه روی تحلیل‌های خطی می‌باشد، توضیح بیشتری روی این روش داده نمی‌شود . برای آشنایی بیشتر می توان به دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود یا دستور العملFEMA356 یاATC40 مراجعه کرد.
............................................
 تحلیل دینامیکی غیر خطی:

در روش تحلیل دینامیکی غیر خطی ، پاسخ سازه با در نظر گرفتن رفتار غیر خطی مصالح و رفتار غیر خطی هندسی سازه محاسبه می شود . در این روش فرض بر این است که ماتریس سختی و میرایی از یک گام به گام بعد می تواند تغییر کند، اما در طول هر گام زمانی ثابت است و پاسخ مدل تحت شتاب زلزله به روشهای عددی و برای هر گام زمانی محاسبه می شود.موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: استاتیکی خطی , پوش آ ور , روشهای تحلیل سازه , دکتر علی ناصری


تاريخ : ۱۳٩٤/۸/٢٥ | ۸:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : علی ناصری | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.