دانلود مقاله خرابی پیشرونده در قاب های خمشی

اثر میانقاب بتن مسلح سبک روی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی

امین قلی زاد، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه رضانیا، کارشناس ارشد عمران – سازه دانشگاه محقق اردبیلی
حیدر مرادبیگی، کارشناس ارشد عمران – سازه دانشگاه تربیت معلم تهران

 

چکیده:

در ساختمان ها، انواع مختلف سازه ها برای مقاومت در برابر بارگذاری جانبی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این موارد میانقاب ها هستند. یک میانقاب در واقع شامل سه مولفه: اسکلت سازه ای، پرکننده و سطح مشترک بین قاب و پرکننده است. پرکننده ها برای پرکردن نواحی بین تیرها و ستون ها استفاده شده که نما یا دیوار برشی را ایجاد می کند و در رفتار سازه ساختمانی در ترکیب با قاب شرکت می کنند. با توجه به اینکه خرابی پیشرونده به عنوان یک پدیده مهم در حیطه سازه های مهندسی عمران در حال رشد است که به صورت خرابی تمام یا بخش وسیعی از یک سازه بر اثر شکست ایجاد شده در بخش کوچکی که توسط بارهای غیرعادی ایجاد می شود تعریف می شود. در این مقاله اثر وجود میانقاب درحالتی که از بتن معمولی و بتن سبک استفاده شده، روی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی با استفاده از نرم افزار المان محدود مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی در اینجا استفاده از این روش برای کاهش این خرابی است.

 

واژگان کلیدی:میانقاب، خرابی پیشرونده، المان محدود، المان های تماسی، ضریب اصطکاک

 مشاهده مقاله‌ی کامل

/ 0 نظر / 24 بازدید