ترمیم و مقاوم سازی سازه ها

 

ترمیم

              و      

 مقاوم سازی سازه ها

 

                                      

1-مقدمه

ساختمانهای موجود که طی 30 سال اخیر ساخته شده اند، به عنوان جدی ترین مشکل در مطا لعات خطر و آسیب پذیزی شهرهای کشورمان محسوب می شوندو باتوجه به بررسی زلزله های گذشته و شرایط ساختمانهای کشور، تعداد زیادی از ساختمانهای موجود احتمال خرابی خواهند داشت ومطالعات اسیب پذیری نیز این ادعا را تآیید می کندوچون پیشگیری ازوقوع زلزله ناممکن است،بنابراین مباحث مقاوم سازی سازه های اسیب پذیر در زلزله و همچنین بهسازی سازه های آسیب دیده از زلزله،بسیار قابل اهمیت می باشند.

به طور کلی،مقاوم سازی لرزه ای عبارت است از اصلاح خردمندانه خواص سازه ای موجود به منظور بهبود عملکرد در زلزله های آینده. به دلیل گوناگونی ساختمان ها و تنوع نواقص و کاستی هایی که امکان دارند و نیز گوناگونی مقاصد مقاوم سازی، تکنیک های مقاوم سازی نیز متفاوت می باشند[1].

تا کنون تحقیقات و مطالعات زیادی در زمینه چگونگی تقویت سازه های ساختمانی ساخته شده در کشورهای مختلف انجام شده و نتایج 

چشمگیری نیز به دست آمده است. به طور کلی در موارد زیر مقاوم سازی سازه های متعارف متداول است [2]:

 • ساختمان های آسیب دیده حین وقوع زلزله،
 • ساختمان هایی که کاربری انها تغییر کرده است،
 • ساختمان هایی که به دلایل تغییر ضوابط آیین نامه ها ،مقاومت کافی ندارند، ساختمان هایی که قرار است طبقات اضافی روی آنها ساخته شود،
 • ساختمان هایی که آثار ضعف به صورت ترک در آنها پدیدار شده است.

قبل از بررسی مقاوم سازی ساختمان های بتنی ،بی شک شناسایی انواع خسارت در ساختمان های بتنی امری مهم تلقی می شود.انواع خسارت وارده به اعضاء این گونه ساختمان ها به شرح زیر است:

 • ترکهای مورب در هسته
 • از بین رفتن پوشش بتن
 • قطعه قطعه شدن هسته مرکزی بتن در اثر ترکهای مورب رفت و برگشتی در بتن
 • دررفتن خاموتها به سمت خارج
 • کمانش ارماتورهای اصلی
 • شکست در چسبندگی ودررفتن آرماتورها بخصوص در نواحی تنشهای متناوب زیاد
 • شکست برشی مستقیم در اعضای کوتاه یا عضوهایی که به اطراف متصل می شوند و طول موثر آزاد آنها کوتاه است.
 • ترکهای برشی در ناحیه اتصال تیر-ستون
 • پاره شدن دالها در لبه های غیر ممتد و تقاطع با اعضای قائم سخت
 • ترک خورد گی مورب در دیوار های برشی،بخصوص به طور متمرکز در اطراف بازشوها

هدف مقاوم سازی عبارت است از دستیابی به شرایط مورد انتظار ساختمان در سطح بهره برداری دلخواه  برای یک شدت زلزله بخصوص از لرزش زمین ، که برای دستیابی به این هدف هرگونه اقدامات اصلاحی مشتمل بر سخت کردن یا مقاوم سازی سازه،افزودن اجزای موضعی برای حذف بی نظمی ها،بستن اجزای سازه به یکدیگر، کاهش تقاضای زلزله در سازه از طریق روش جداسازی ویا جذب انرژی و یا کاهش ارتفاع یا جرم سازه را، می توان در قالب روشهای مقاوم سازی برای حصول پایداری و مقاومت سازه در برابر بار جانبی زناشی از زلزله به عنوان تکنیکها و روشهای کاهش خطر در نظر گرفت[3].آیین نامه های مقاوم سازی با توجه به مطالعات قدیمی برروی رفتار ساختمانها در برابر زلزله ومطالعات جامع وتحلیل های غیر خطی رفتار ساختمانها با ایجاد حداقل مزاحمت در کاربری آنها و با رعایت اصول ایمنی ومسائل اقتصادی می باشد،این آیین نامه ها برای اولین بار با مطرح کردن سطوح بهره برداری و ترکیب ان با معیارهای لرزش زمین،دیدگاهی جدید در خصوص مقاوم سازی ساختمان های غیر مقاوم در برابر زلزله ایجاد می نمایند[4].

هدف این طرح پژوهشی مطالعه بهسازی لرزه ای تعدادی ساختمانهای شاخص موجود در استان مازتدران می باشد که پس از مشخص شدن روش های  بهینه اقدام به مقاوم سازی و همچنین تعمیر وتقویت لرزه ای اعضای ساختمانی موجود بپردازیم. که در ادامه روند مطالعات اولیه و گزارشات کیفی آسیب پذیری ساختمان بر اساس فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه شماره 251) شرح داده می شود، و سپس در مورد انتخاب روش مناسب برای مقاوم سازی سازه ها و روشهای تعمیر وتقویت لرزه ای اعضای ساختمانی موجود به تفصیل پرداخته خواهد شد.

 

2-  مطالعاتاولیهوتهیه یگزارشکیفیآسیبپذیریساختمان

در این مرحله موارد زیر مورد بررسی و اقدام قرار می گیرند:

2-1- گردآوری اطلاعات اولیه:

-         شناخت خواسته های کارفرما از جمله انتظارات عملکردی ، نیازهای مدیریت بحران و فرآیند انتخاب ساختمان برای بهسازی لرزه ای؛

-         گردآوری مدارک فنی و اجرایی موجود )نقشه ها، گزار ش ها، دفترچه محاسبات مدارک آزمایشگاهی، نتایج ارزیابی سریع (در صورت وجود(؛

-         گردآوری اطلاعات و شناخت مشخصات مختلف ساختمان، نظیر:

-         مشخصات عمومی محلی ساختمان )از جمله پلان های موقعیت شهری، محلی و همجواری)؛

-         مشخصات فنی ساختمان؛

-         مشخصات ساختمان های مجاور؛

-         مشخصات خاک ساختگاه؛

-         مشخصات محل ساختمان از نظر خطر زلزله.

-         بررسی تاریخچهی عملکرد گذشته ی ساختمان و نحوهی بهره برداری آتی

-         جمع آوری اطلاعات مربوط به چگونگی طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری ساختمان.

 2-1-1- ارزیابی اولیه ی وضعیت موجود ساختمان:

-         تنظیم اطلاعات جمع آوری شده ی ساختمان؛

-         ارزیابی اولیه ی وضعیت موجود ساختمان، شامل:

 • وضعیت پیکربندی، شکل هندسی اعضا و اجزا، وجود یا عدم وجود پیوستگی در مسیرهای انتقال بار، انسجام ساختمان، سیستم باربر ثقلی و جانبی، نامنظمی در پلان و ارتفاع و وضعیت پی؛
 • وضعیت اعضا و اجزا و ارزیابی عواملی نظیر : وارفتگی، وادادگی ، ترک خوردگی، افتادگی، خوردگی و ضعف های اجرایی در قطعات اصلی و غیراصلی و اتصالات؛
 • شرایط دیگری که در عملکرد ساختمان موجود ت اثیر داشته باش د ، از قبی ل : ساختمان های مجاور، اجزای غیرسازه ای، تغییرات داده شده در ساختمان بعد از ساخت اولیه؛
 • مشخص نمودن تفاو ت های میان اطلاعات مندرج در مدارک فنی و اجرایی موجود و اطلا عات حاصل از بازدید محلی ساختمان ) تطابق با نقشه ها)

3-1-1-        بررسی مقررات، قوانین حاکم و ملاحظات اجرایی:

-         بررسی آییننامه ها و دستورالعم لهای مورد استفاده در طراحی و اجرای ساختمان؛

-         بررسی محدودیت های موجود در س  اختمان برای انجام سونداژ و آزمایش های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح.

-         بررسی محدودیتها و ملاحظات عملیات اجرایی احتمالی و بهسازی لرزه ای

4-1-1-        ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

5-1-1-        تعیین اهمیت ساختمان با شاخص های معین) کاربری، ابعاد، ویژگ ی ها ، میراث فرهنگی، تجهیزات داخلی و( ...

6-1-1-        ارزیابی اولیهی وضعیت لرزهای و پیشنهاد اولیهی هدف بهسازی:

-         آماده سازی و تکمیل چک لیست های ارزیابی کیفی؛

-         ارزیابی اولیهی وضعیت لرزه ای؛

-         پیشنهاد اولیه ی هدف بهسازی براساس اهمیت ساختمان ، وضع موجود و خواستههای کارفرما؛

7-1-1    - ارایهی لیست مقدماتی برای انجام سونداژ و آزمایش های مورد نیاز (ژئوتکنیک و مقاومت مصالح) در صورت لزوم به انجام مطالعهی ارزیابی کمی آسیب پذیری

8-1-1-        ارایه ی گزارش کیفی آسیب پذیری

 

2-2 مطالعات تفصیلی و تهیه ی گزارش ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان

در این مرحله موارد زیر مورد بررسی دقیق قرار می گیرند:

2-2-1-  تعیین هدف بهسازی:

-         تعیین سطح عملکرد موردنظر؛

-         تعیین هدف بهسازی با توجه به سطوح عملکرد ساختمان تحت خطر زلزله معین ؛( براساس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (نشریه 360

2-2-2-  تحلیل خطر زلزله:

-  برآورد پارامترهای حرکت قوی زمین در تراز پایه ی ساختمان در اثر زلزله برای سطوح مختلف بر اساس:

- تعیین سطوح خطر زلزله

- تعیین پارامترهای شتاب زلزله

2-2-3-  تهیه ی اطلاعات تفصیلی وضعیت موجود:

-         تعیین مشخصات ساختگاه، با طی مراحل زیر:

 • جمع آوری اطلاعات لازم در مورد خطرات ژئوتکنیکی ساختگا ه؛
 • جمع آوری اطلاعات خاک و پی؛
 • بررسی امکان روانگریی؛
 • کنترل نشس تها با فرضیات طراحی؛
 • بررسی میزان بزرگ نمایی شتاب زمین در ساختگاه؛
 • کنترل فرسایش خاک.

-         جمع آوری اطلاعات ساختما نهای مجاور شامل:

 • برخورد ساختمان های مجاور؛
 • اجزای مشترک بین ساختمان ها؛
 • آسیب ناشی از ساختما ن های مجاور بر یکدیگر ) سقوط اجزای سست، انفجار ، آتش سوزی و (...

-         تعیین پیکربندی ساختمان

-         مشخص کردن نواقص مشهود در ساختمان

-         تعیین خواص اعضا و مصالح:

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به مشخصات مصالح؛
 • تدقیق برنامهی آزمایش های مورد نیاز برای سنجش مشخصات فیزیکی و مکانیکی مصالح (در صورت لزو م ) از ق بیل: مقاومت، مدول های ارتجاعی، خستگی و ... از طریق آزمایش های مخرب و غیرمخرب؛
 • جمع آوری اطلاعات لازم از خواص اعضا و نحوه ی اتصال آ ن ها با سایر اعض ا برای محاسبهی ظرفیت آن ها (از نظر مقاومت و تغییرشکلپذیری)؛
 • جمع آوری سایر اطلاعات برای ارزیابی کمی

2-2-4- ارزیابی تفصیلی نیاز ساختمان به بهسازی

- تهیه ی گزارش تحلیل کمی آسیب پذیری ساختمان:

 • مدلسازی و تحلیل اولیهی سازه و پی؛
 • مواردی که در مدل تحلیلی باید مدنظر قرارگیرد، عبارت است از:
 • انتخاب مدل تحلیلی؛
 • تعیین مشخصات سیستم، اعضا و اجزا
 • مدل سازی پی؛
 • پیکربندی ساختمان با توجه به وضعیت منظم یا نامنظم آن؛
 • اثر پیچش؛
 • نوع دیافراگم ها؛
 • اندرکنش خاک- سازه)در صورت لزوم(؛
 • اثر اجزای غیرساز های؛
 • بار زلزله با استفاده از مدل پیش بینی شده؛
 • اثر همزمان مولفه های زلزله )در صورت لزوم(؛
 • ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی؛
 • اثر واژگونی؛
 • ارزیابی فرضیات طراحی برای نیل به اطمینان از شبیه بودن مکانیسم رفتار و موقعیت مفصل های خمیری فر ض شده برای تحلیل مدل سازه با رفتار سازه ی واقعی تحت زلزله ی طرح؛
 • تطابق مدل با امکانات و فرضیات طراحی و رفتار سازه.

-         بررسی پارامترهای موثر و انتخاب روش تحلیل مناسب:

-         انجام آزمایش های لازم به منظور تعیین مقاومت مصالح به کار رفته؛

-         تعیین کرانه پایین مقاومت؛

-         تعیین مقاومت های درج شده در مدارک فنی )مقاومت مشخصه(؛

-         تعیین مقاومت مورد انتظار مصالح؛

-         تعیین ظرفیت اجزای سازه؛

-         انتخاب روش تحلیل سازه. تحلیل سازه به منظور برآورد نیروهای داخلی و تغییرشکل های اجزا، تحت اثر سطح خطر زلزله ی موردنظر، برحسب مورد از رو ش های زیر انتخاب میشود:

ü    تحلیل استاتیکی خطی؛

ü    تحلیل دینامیکی خطی؛

ü    تحلیل استاتیکی غیرخطی؛

ü    تحلیل دینامیکی غیرخطی.

-         تحلیل نهایی سازه و کنترل معیارهای پذیرش؛

-         تحلیل نهایی پی و کنترل معیارهای پذیرش؛

-         تحلیل و کنترل اجزای غیر سازهای؛

-         جمع بندی و کنترل نیاز یا عدم نیاز قطعی به بهسازی لرزهای.

2-2-5- تهیه ی گزارش تحلیل کمی آسیب پذیری ساختمان

 

 

 

 

 

 

2-انتخاب روش مناسب برای مقاوم سازی سازه ها:

دو روش عمده برای ارتقاء شرایط موجود به منظور مقابله با آثار مخرب زلزله به صورت زیر است:

الف)کاهش نیاز زلزله(Demand)

ب)افزایش مقاومت لرزهای ساختمانها وسازه ها

2-1-کاهش دادن نیروی زلزله وارد بر ساختمان

نیروی زلزله واردبر ساختمان با وزن آن نسبت مستقیم دارد، بنابراین با کاهش وزن ساختمان می  توان نیروی زلزله وارد بر ساختمان را کم کرد،برای این منظور می توان از طریق تبدیل کردن دیوارهای سنگین به دیوارهای سبک،استفاده از بتن سبک سازه ای[5]،سبک کردن سقف هاوکم کردن طبقات اقدام کرد.

2-2-افزودن سیستم سازه ای جدید برای مقابله با نیروی زلزله

یکی از راههای بسیار موثر برای مقابله با نیروی زلزله،افزودن سیستم های سازهای جدید به ساختمان می باشد.این روش در سالیان اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده استو میتوان مهمترین روشهای قابل انجام را به شرح زیر نام برد:

1-افزودن سیستم دیوار برشی در یک قاب ساختمانب بتن آرمه با یا بدون دیوار برشی

2-استفاده از مهار بندیهای هم مرکز(CBF)[2]

3- استفاده از مهار بندیهای غیر هم مرکز(EBF)[6]

4-استفاده از میانقابها

5-استفاده از بادبندهای میراگر ویسکو الاستیک

لازم به توضیح است که استفاده از هر یک از روشهای فوق به تنهایی یا به صورت ترکیبی با روشهای دیگر منوط به مطالعه کامل سازه می باشد و باید مورد به مورد بررسی گردد.

3-تعمیر وتقویت لرزه ای اعضای ساختمانی موجود

دورپیچ کردن با فولاد،افزایش سطح مقطع بتن با بتن ریزی و اضافه کردن آرماتور،استفاده از فحات فولادی،استفاده از آرماتور خارجی،تزریق اپوکسی،بخیه زدن،یش تنیدگی خارجی و استفاده از روشها و مصالح نوین مانند میراگرها،سیمان الیافی،ماد مرکب سیمانی وFRPها از جمله روشهایی هستند که اعضای ساختمانی بسته به درجه مقاومت ساختمان دربرابر زلزله،سطح خسارت محتمل،نوع اعضاء و اتصالات انها  می تواند به وسیله آنها تعمیر و تقویت شوند.روشهای فوق الذکر به جز روشهای استفاده از مصاح نوبن،از روشهای متداول و مرسومی میباشند که برخی از آنها سالیان درازی است که برای تقویت سازه های بتنی استفاده می گردد.این روشها نیاز به تخریب نداشته ،اما اتصال صحیح بخش قدیم و جدید در ساختمانهای بتن مسلح در هنگام مقاوم سازی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است ولازم است قبل از اتصال جدید،ابتدا پوشش بتن قدیم برداشته شود وسپس محل تمیز گرددو بعد بتن قدیمی مضرس شده ودر نهایت با چسب اپوکسی با ملاتهای چسبنده و یا دوغاب سیمان آغشته شده، میله گردها به هم متصل گشته و سپس بتن ریزی یا بتن پاشی صورت گیرد.تکیه اساسی این ارائه بر معرفی FRPها به عنوان یکی از روشهای تقویت سازه های بتنی می باشد.قبل از توضیح در مورد FRPها ونحوه استفاده از آنها جهت تقویت وترمیم سازه ها لازم است در مورد روشهای پیش گفته توضیحات مختصری داده شود.

3-1-دور پیچ کردن با فولاد(زره پوش فولادی)

در این روش از ورق فولادی نازک جهت پوشش ستونها استفاده میشود.پوشش ستونها به صورت کامل بوده ودور تادور ستون توسط ورقهای فولادی که ضخامتی بین 4تا 8میلیمتر دارند پوشیده می شود.این ورقها به طور پیوسته به یکدیگر جوش داده میشوند.پوشش استوانهای شکل حاصل برروی بتن در مهار تنشهای محیطی ستون عملکرد مناسبی از خود نشان داده است.در صورت مستطیل بودن ستون می توان دو ورق L شکل ویل چهار تسمه فولادی قائم را به یکدیگر(توسط چهار نبشی)جوش داد.در این روش شکل پذیری ومقاومت محوری ستون به طور موضعی افزایش می یابد.فضای خالی بین بتن و پوشش فولادی توسط پرکننده هایی نظیر دوغاب سیمان منبسط شونده و یا بتن  اشغال می گردد.این روش ابعاد سازه را تغییر نمی دهد ولی وزن سازه با استفاده از ورقهای فولادی افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.

3-2- افزایش سطح مقطع با بتن ریزی و اضافه کردن آرماتور

از این روش نیز برای ستون ها یی که دچار آسیب دیدگی شده باشند استفاده می شود. این روش ظرفیت باربری ستون را افزایش داده ودر عین حال می تواند مرمت عضو را نیز شامل گردد. استفاده از این روش بر حسب موقعیت ستون و فضاهای قابل دسترسی اطراف ستون می تولند در یک،دو،سه یا هر چهار طرف ستون انجام گیرد. مسلح کننده بتن در این روش می تواند پروفیل،ورق فولادی و یا آرماتور باشد.با این روش مقاومت محوری وبرشی ستون افزایش می یابدولی مقاومت خمشی ستون به علت عدم عبور مسلح کننده ها از سقف افزایش نمی یابد .در صورت تقویت  نمودن ستون بین طبقات ممکن است کل سلزه رفار نامناسبی از خود نشان دهد و کمکی در برابر زلزله ننماید/از این رو توصیه می شود دیوار برشی هم در این گونه مواقع به سیستم اضافه شود ویا آرماتور طولی تقویتی از میان سوراخهای ایجاد شده در دال سقف عبور نموده و در محل اتصال تیر به ستون بتن ریزی گردد.

3-3-تزریق اپوکسی

عمل تزریق جهت مرمت تیرهای با ترکهای جزئی به کار می رود. در صورت تمیز بودن سطوح تماس بتن می توان با تزریق رزین های اپوکسی  با روانی بالا مقاومت کشششی-برشی سازه را بهبود بخشید.چون ترک در اثر تنشهای کششی بوجود می آید،چنانچه این تنشها پس از تعمیر  ترک باز هم بوجود آیند ترک مجدد ایجاد خواهد شد.چنانچه برطرف کردن این تنشها غیر ممکن باشد توصیه می شود که در طول سطح ترک یک برش به عنوان درز انقباض یا جابه جائی استفاده شود.

3-4- استفاده از آرماتور خارجی                                                                                             

در این روش آرماتورهای معمولی از بیرون به مقطع تیر بسته شده و در دو انتهای آن مهار می گردند. البته لازم به ذکر است که مهار آرماتورها در انتهای تیر بسیار مهم و حساس بوده و از نظر اجرا مشکل و پرهزینه می باشد. میلگردهای خارجی را می توان با عبور دادن از سوراخهای صفحه ای که پشت ستون تعبیه شده و پیچ کردن آنها به صفحه مهار نمود. البته این راه از لحاظ اجرا به دلیل نیاز احتمالی به سوراخ کردن ستون مشکل و یا حتی غیر ممکن خواهد بود. به همین سبب روش دیگری پیشنهاد شده است، بدین صورت که با پوشش محل اتصال تیر و ستون بوسیله ورق و جوش دادن یک صفحه فولادی ضخیم به آن می توان میلگردها را به راحتی مهار کرد. برای اینکه میلگرد تحت اثر وزن خود دچار خیز نشود با رزوه کردن انتهای میلگرد می توان آنها را به صفحه فولادی پیچ نمود و با پیچاندن مهره، انتهای آن را تحت کشش قرار داد. برای اینکه میلگردها از جای خود نلغزند می توان پس از پیچاندن مهره دو انتهای آن را به صفحات فولادی جوش داد.

3-5- استفاده از پیش تنیدگی خارجی

این روش از طریق ایجاد پیش تنیدگی در کابلهایی که از بیرون در امتداد طول سازه تعبیه می گردند انجام می شود. تاریخچه استفاده از پیش تنیدگی خارجی به بعد از جنگ جهانی دوم بر می گردد که به علت بکارگیری نامناسب آن، نتیجه خوبی به دست نیامد. بین سالهای1960 تا 1970 تنها تعداد محدودی پل با استفاده از این روش تقویت شدند. این روش به چندین علت از جمله مسائل مربوط به حفاظت کابل در برابر خوردگی مورد توجه قرار گرفت. اما بعد از چندین سال این روش در فرانسه با شیوه ای مناسب و مطلوب توسعه داده شد و در حال حاضر به عنوان روشی جامع در تقویت اعضای سازه ای کاربرد دارد. امروزه عملاً تمام پلهای بزرگ با این روش مقاوم می شوند. تجربه مقاوم سازی پلها با این روش، طراحان را با تعریف و کاربرد پیش تنیدگی خارجی در طراحی سازه ها آشنا ساخت. با وجودی که این روش در ابتدای امر به عنوان یک روش مقاوم سازی مطرح گردید، اما پس از فراموشی در یک دوره کوتاه مدت، دوباره با کاربردی جدید در طراحی سازه ها، علاوه بر کاربرد به عنوان یک روش مقاوم سازی مطرح گردید. کمیته آیین نامه ACI224 پیش تنیدگی خارجی را به عنوان یک روش تحلیلی برای مقاوم سازی مطرح کرده است. در بکارگیری این روش باید به سه موضوع توجه ویژه مبذول داشت :

1)             طرح مهارها

2)             نصب انحراف دهنده ها

3)             محافظت کابلها در برابر خوردگی[5][7]

امروزه مقاوم سازی با کابلهای پیش تنیده خارجی یک روش بسیار کاربردی
می باشد. اما بکارگیری آن نیازمند مهارت خاص و استفاده از تجهیزات مدرن است، لذا انجام آن، محدود به کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد.

3-6- استفاده از صفحه فولادی

این روش پس از پیشرفت صنعت شیمی و ساخت چسب های اپوکسی در حدود 30 سال پیش مطرح شد و درحال حاضر در تمام دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه کاربرد آن در آمریکای شمالی محدود شده است. در این روش صفحات فولادی توسط چسب اپوکسی به زیر تیر چسبانده می شوند. در این صورت عملاً افزایشی در عمق عضو و وزن مرده ایجاد نخواهد شد. علاوه بر اتصال با چسب، می بایست انتهای ورقها را با روشهایی ویژه به تیر متصل نمود تا از لغزش و جدا شدن آنها از تیر جلوگیری به عمل آید. روش مذکور متنوع، انعطاف پذیر، اقتصادی و مناسب است. آنچه در این روش باید کنترل گردد محکم شدن ورق، محافظت در مقابل حریق، شناخت خواص اپوکسی و آماده سازی درست سطح بتن و فولاد می باشد[8].

رفتار مطلوب سیستم مرکب حاصل بستگی بسیاری به چسبندگی لایه بین بتن و صفحه فولادی دارد. لذا آماده سازی دقیق سطح تماس بتن و صفحه فولادی از ملزومات کاربرد این روش است. محدودیت هایی نیز در انتخاب ضخامت ورق وجود دارد چرا که ضخامت نسبتاً زیاد ورق فولادی می تواند ترک افقی و جدا شدن آن از بتن تیر را سبب شود. با افزایش عرض ورق، احتمال شکست در چسبندگی و با افزایش ضخامت چسب، احتمال لغزش بین بتن و ورق بیشتر می شود. ورقهای تقویتی فولادی با نسبت عرض به ضخامت (b/t) کمتر از50 ، به علت تولید تنشهای بیشتر در مجاورت انتهای صفحات، با شکست زودرس قبل از تخریب خمشی شکل پذیر از بین می روند. یادآور می شود این روش در محلی از تیر که پوشش بتن روی آرماتور از بین رفته باشد قابل اجرا نیست[9].

امروزه جهت مقاوم سازی سازه های موجود ،روشها ومصالح نوینی که نتیجه تحقیقات زیادی می باشند وجود دارندکه در ذیل به چند مورداز آنها بطور خلاصه اشاره شده است:

3-7- میراگر اصطکاکی[10]

این میراگر به عنوان قسمتی از سیستم مهاربند جانبی،شامل صفحات فولادی می باشد که به یکدیگر بولت شده اند و عموما در قسمت وسط مهاربند xشکل قرار می گیرد(شکل 1).سیستمی نظیر این میراگرها وجود دارد که می توان ان را بوسیله اتصالاتی در محل تیر-ستون تعبیه نمود. این میراگرها انرژی زلزله را بواسطه لغزش صفحات فولادی برروی یکدیگر به انرژی گرمایی تبدیل می نماید.

 

شکل1: میراگر اصطکاکی در یک ساختمان فولادی

3-8-سیمان الیافی یا سیمان مسلح شده با الیاف(FRC)

این ترکیب تشکیل شده است از یک شبکه الیاف شیشه با مقاومت بالا ویک لایه نازک سیمان مسلح شده به الیاف.با اضافه نمودن پوشش FRCبر روی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح ،مقاومت و شکل پذیری آن بدون افزایش سختی،افزایش می یابد.

3-9-مواد مرکب سیمانی[11]

مواد مرکب سیمانی شکل پذیر نظیر ECC(Engineered Cementitious composites) نمونه ای از نسل جدید مصالح می باشند که مزیت ها و قابلیت های زیادی از قبیل جذب انرژی بالا ،مقاومت کششی و فشاری زیاد، قابلیت شکل دهی،  قابلیت اتصال با بولت ،جوش و گروت برای استفاده در مقاوم سازی ساختمان های موجود دارند.

رفتار شبه سخت شوندگی کرنش (Pseudo Strain Hardening)در پاسخ تنش ،این مصالح را منحصر به فرد ساخته است.

مواد تشکیل دهنده آن عبارتند از آب،سیمان ،ماسه، الیاف و مقداری مواد شیمیایی افزودنی.بطور کلی به دلیل مقدار کم الیاف مورد نیلز(در حدود2% حجم) نحوه مخلوط کردن آن ،شبیه بتن می باشد. جهت دستیابی به رفتار منحصر به فرد این مصالح،میبایستی از الیافهایی با مشخصات خاص استفاده نمود.

به دلیل ظرفیت جذب انرژی ، شکل پذیری و مقاومت کششی و فشاری بالا ، استفاده از این مصالح در ساخت پانل ها و دیوارهای پیش ساخته جهت مقاوم سازی انواع مختلف ساختمان ها بسیار متداول بوده و نحئه طراحی واتصالات آن حاصل تحقیقات و تجربیات زیادی از جمله "Kabele et el,1997"و"Kanada et al,1998" می باشد.

 

شکل 2:  نمودار مقایسه میزان کرنش مواد سیمانی(ECC) باملات ماسه سیمان معمولی

 

شکل 3 : مقاوم سازی انواع قابها با مواد ECC و شکل کلی اتصالات پانلهای ECC

 

3-10-مواد کامپوزیت (FRP)

3-10-1 تاریخچه[12]

سیستم های FRP به صورت پوشش های بیرونی و به منظور افزایش مقاومت و بهسازی سازه های بتنی موجود از اواسط دهه 1980 تا کنون در سرتاسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. تعداد پروژه هایی که در ارتباط با سیستم FRPدر سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته،به طور چشمگیری افزایش یافته است، به طوری که طی 10 سال گذشته از تعداد اندک به چندین هزار پروژه در حال حاضر رسیده است. اعضای سازه های تقویت شده با سیستم FRP به صورت پوشش بیرونی عبارتند از:تیرها،دال ها،ستون ها،دیوارها،اتصالات،دودکش ها،طاق های گنبدی شکل،تونل ها،سیلوها، لوله ها و خرپاها. پوشش های FRP همچنین به منظور مقاوم سازی سازه های بنایی ، چوبی ، فولادی و چدنی نیز به کار می روند. پوشش های FRP به عنوان جایگزینی به جای روش های دیگر ، مانند استفاده از صفحات فولادی، غلاف های دور ستون های بتنی یا فلزی،  بوجود آمده اند. روکش های پلیمری FRP به منظور بهسازی سازه های بتنی اولین بار در دهه 1980 در اروپا و ژاپن توسعه یافت.در اروپا صفحات فولادی به عنوان جایگزین فحات فولادی مورد استفاده قرار گرفت. اتصال ورق های فولادی به قسمت کششی اعضای بتنی توسط رزین های اپوکسی به منظور افزایش مقاومت خمشی به عنوان روش مطرح و بادوام مرسوم می باشد. این روش برای مقاوم سازی تعداد زیادی از پلها و ساختمان ها در جهان مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که صفحات فولادی دچار خوردگی می شوند و فرسودگی آنها باعث تخریب اتصال صفحه فولادی با بتن می شود و از طرف دیگر نصب آنها مشکل و با ماشین آلات نسبتا سنگین انجام می گیرد، محققان به دنبال جایگزینی مواد FRP به جای فولاد شدند.

توسعه آیین نامه ها و استانداردها برای سیستم های FRP به عنوان پوشش های مقاوم کننده ، در اروپا، ژاپن، کانادا و ایالات متحده ادامه دارد. طی 10 سال گذشته ، انجمن مهندسین عمران ژاپن(JSCE)، موسسه بتن ژاپن(JCI) و موسسات تحقیقات فنی راه آهن (RTRI) مدارک زیادی مربوط به استفاده از مصالح FRP در سازه های بتنی منتشر کرده اند. فدراسیون بین المللی سازه های بتنی (FIB) اخیرا اقدام به چاپ نشریه دستورالعمل طراحی روکش های تقویت کننده FRP برای سازه های بتن آرمه نموده است(fib 2001). اداره استاندارد کشور کانادا ISIS، در توسعه و تدوین دستورالعمل برای سیستم های FRPهعال می باشد. در ایالات متحده راهنمای ACI 440.2R  به عنوان راهنمای طراحی و اجرای تقویت ساختمان های بتنی با سیستم FRP منتشر شده است.

   3-10-2-مواد تشکیل دهنده FRP

کامپوزیت FRP از یک ماتریس و یک ماده تقویت کننده به صورت الیاف تشکیل شده است،ماتریس خود نیز ترکیبی از یک رزین و مواد افزودنی مناسبی است که برای کاهش قیمت ماتریس و بهبود بخشیدن به ویژگی های رزین ازآنها استفاده می شود. در کامپوزیت ها ماده تقویت کننده باعث ایجاد کیفیت مکانیکی بالا می گردد، در حالی که ماتریس نقش انتقال  بارگذاری خارجی به الیاف ومحافظت آنها را در مقابل تهاجم محیط خارجی دارد.

3-10-2-1 رزین ها

طیف گسترده ای از رزین های پلیمری شامل اندودها، خمیرها، پرکننده ها، بتونه ها و چسب ها در سیستم های FRP استفاده می شوند. از  جمله متداول ترین رزین ها می توان به اپوکسی ها، وینیل استرها و پلی استر ها اشاره کرد که در گستره وسیعی از شرایط محیطی به کار می روند. در تولید رزین خواص زیر مورد توجه قرار می گیرد:

1-سازگاری و چسبندگی به سطح تنی

2- سازگاری و چسبندگی با سیستم FRP

3-مقاومت در برابر عوامل محیطی نظیر رطوبت، شوری آب ، دمای بالاو محیط های شیمیایی در مجاورت بتن نمایان

4- قابلیت پرکنندگی

5- کارایی

6- مدت زمان ماندگاری مواد اختلاط شده متناسب با شرایط اجرایی

7- سازگاری و چسبندگی با الیاف مسلح کننده

8- ایجاد خصوصیات مکانیکی مناسب برای کامپوزیت FRP [12]

3-10-2-2- الیاف

الیاف در کمپوزیت ها حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده اند.الیاف سختی و مقاومت سیستم FRPرا تشکیل می دهد و وظیه اصلی تحمل بار اعمالی بر عهده آنها می باشد.نوع الیاف ، مقدار مناسب آنها جهت مصرف و نحوه قرارگیری آنها می تواند بر مقاومت کششی، فشاری ، خمشی، خستگی، ضرایب انتقال حرارت و الکتریسیته و مهمتر از همه ، قیمت تاثیر گذار باشد که هر یک از فاکتورهای ذکر شده متواند عامل تعیین کنندهای جهت رد یا قبول الیاف مختلف باشد.

 

شکل 4: قسمت های مختلف یک لایه FRP

3-10-3-  انواع الیاف و خواص آنها [13]

3-10-3-1 الیاف کربن

الیاف کربن خود دارای انواع مختلفی می باشند. به طور کلی می توان گفت که کربن عنصری با دانسیته 27/2 گرم در سانتی متر مکعب است واشکال مختلف بلوری دارد. در حال حاضر شرکت های مختلفی در جهان این الیاف را تولید می کنند به نحوی که میزان تولید جهانی آن بیش از 000/20 تن در سال است.علی رغم حجم بالای استفاده از این الیاف قیمت آن نسبت به سایر انواع  الیاف زیاد می باشد.

مقاومت بسیار بالای کششی ، وزن بسیار ناچیز، استحکام بالای خستگی، ضریب انبساط حرارتی بسیار پایین، مقاومت بالا در برابر خوردگی و شکل پذیزی بسیار مناسب  از مزایای الیاف کربن بوده و از معایب این الیاف می توان به ترد بودن(کرنش کم در هنگام شکست)، هدایت الکتریکی و قیمت بالا اشاره کرد. با وجود مقاومت بسیار بالای کششی این الیاف، قیمت بالای آنها فاکتوری منفی جهت عدم استفاده روزافزون الیاف کربن در کشور شده است.الیاف کربن تحت تاثیر رطوبت هوا ، حلالها، بازها و اسیدهای ضعیف در دمای محیط قرار نمی گیرند.

با توجه به شکننده بودن کامپوزیت ها ، استفاده از الیاف با کرنش زیاد در هنگام شکست حائز اهمیت است که الیاف کربن فاقد این خاصیت می باشند. البته بهینه کردن فرایند تولید در طول سالهای گذشته منجر به بهبود فراوان در استحکام  و در کرنش شکست الیاف کربن شده است و در حال حاضر گونه های مختلفی از الیاف کربن در بازارهای جهانی وجود دارد.

3-10-3-2-الیاف شیشه

می توان گفت که الیاف شیشه به علت قیمت بسیار مناسب، رایج ترین و پرمصرف ترین نوع الیاف مورد استفاده در صنعت است.الیاف شیشه بر حسب نوع و ترکیب مواد به کاررفته  درتهیه آنها به انواع گوناگون E ،Sو C  عرضه می شود. نوع E متداول ترین نوع مورداستفاده این الیاف می باشد که عمدتا در کاربردهای معمولی مورد استفاده قرار می گیرد. نوع S با مقاومت بسیار بالا معمولا کاربردهای نظامی دارد و نوع C  دارای مقاومت خوردگی بسیار بالایی است ولی برای کاربردهای سازه ای مناسب نیست.

 

/ 3 نظر / 89 بازدید
ش

ششششش

ش

ششششش

ش

شششششششششششششششششس