کنترل لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرها و جداسازهای پایه

http://icivil.ir/omran/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7/

/ 0 نظر / 33 بازدید