کد متلب برای رسم اشکال مودی خرپاهای دو بعدی

http://icivil.ir/omran/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8/

 
 
 
 
/ 0 نظر / 22 بازدید