فهرست مجلات ISI در موضوع مهندسی عمران

لیست زیر ۱۱۴ مجله ای است که در موضوع مهندسی عمران (Civil Engineering) در وب سایت Thomson Reuters معرفی شده است.

ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY – Civil Engineering – JOURNAL LIST

Total journals: 114

برای مشاهده فهرست کامل و موضوعی مجلات نمایه شده در ISI به آدرس زیر مراجعه کنید.

Master Journal List – IP & Science – Thomson Reuters

لیست کلیه مجلات ISI   در کلیه موضوعات که تا سال ۲۰۱۱ نمایه شده است را در قالب یک فایل PDF از اینجا مشاهده کنید.

 

1. ACI STRUCTURAL JOURNAL Bimonthly ISSN: 0889-3241

2. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1369-4332

3. ADVANCES IN WATER RESOURCES Monthly ISSN: 0309-1708

4. APPLIED OCEAN RESEARCH Quarterly ISSN: 0141-1187

5. AUTOMATION IN CONSTRUCTION Bimonthly ISSN: 0926-5805

6. BUILDING AND ENVIRONMENT Monthly ISSN: 0360-1323

7. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY Quarterly ISSN: 0143-6244

8. BUILDING SIMULATION Quarterly ISSN: 1996-3599

9. BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING Quarterly ISSN: 1570-761X

10. CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL Monthly ISSN: 0008-3674

11. CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING Bimonthly ISSN: 0315-1468

12. CHINA OCEAN ENGINEERING Quarterly ISSN: 0890-5487

13. CIVIL ENGINEERING Monthly ISSN: 0885-7024

14. CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS Quarterly ISSN: 1028-6608

15. COASTAL ENGINEERING Monthly ISSN: 0378-3839

16. COASTAL ENGINEERING JOURNAL Quarterly ISSN: 0578-5634

17. COLD REGIONS SCIENCE AND TECHNOLOGY Monthly ISSN: 0165-232X

18. COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1093-9687

19. COMPUTERS & STRUCTURES Monthly ISSN: 0045-7949

20. COMPUTERS AND GEOTECHNICS Bimonthly ISSN: 0266-352X

21. EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS Monthly ISSN: 0098-8847

22. EARTHQUAKE SPECTRA Quarterly ISSN: 8755-2930

23. ENGINEERING JOURNAL-AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION Quarterly ISSN: 0013-8029

24. ENGINEERING STRUCTURES Monthly ISSN: 0141-0296

25. FIRE SAFETY JOURNAL Bimonthly ISSN: 0379-7112

26. GEOSYNTHETICS INTERNATIONAL Bimonthly ISSN: 1072-6349

27. GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL Quarterly ISSN: 0149-6115

28. GEOTECHNIQUE Bimonthly ISSN: 0016-8505

29. GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES Bimonthly ISSN: 0266-1144

30. GROUND WATER Bimonthly ISSN: 0017-467X

31. HYDROGEOLOGY JOURNAL Bimonthly ISSN: 1431-2174

32. IEEE JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING Quarterly ISSN: 0364-9059

33. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS Quarterly ISSN: 1524-9050

34. IET INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS Quarterly ISSN: 1751-956X

35. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURAL HERITAGE Bimonthly ISSN: 1558-3058

36. INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME ENGINEERING Quarterly ISSN: 1479-8751

37. INTERNATIONAL JOURNAL OF NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING Quarterly ISSN: 2092-6782

38. INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING Quarterly ISSN: 1053-5381

39. INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1029-8436

40. INTERNATIONAL JOURNAL OF VENTILATION Irregular ISSN: 1473-3315

41. ITE JOURNAL-INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERS Monthly ISSN: 0162-8178

42. JOURNAL AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION Monthly ISSN: 0003-150X

43. JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1084-0702

44. JOURNAL OF BUILDING PERFORMANCE SIMULATION Quarterly ISSN: 1940-1493

45. JOURNAL OF BUILDING PHYSICS Quarterly ISSN: 1744-2591

46. JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING Quarterly ISSN: 0887-381X

47. JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION Bimonthly ISSN: 1090-0268

48. JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING Bimonthly ISSN: 0887-3801

49. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT-ASCE Monthly ISSN: 0733-9364

50. JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH Monthly ISSN: 0143-974X

51. JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1363-2469

52. JOURNAL OF FIRE PROTECTION ENGINEERING Quarterly ISSN: 1042-3915

53. JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING Monthly ISSN: 1090-0241

54. JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE Monthly ISSN: 0733-9429

55. JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH Bimonthly ISSN: 0022-1686

56. JOURNAL OF HYDRO-ENVIRONMENT RESEARCH Quarterly ISSN: 1570-6443

57. JOURNAL OF HYDROINFORMATICS Quarterly ISSN: 1464-7141

58. JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1084-0699

59. JOURNAL OF HYDROLOGY Biweekly ISSN: 0022-1694

60. JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS Quarterly ISSN: 1076-0342

61. JOURNAL OF INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS Quarterly ISSN: 1547-2450

62. JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE Bimonthly ISSN: 0733-9437

63. JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY Quarterly ISSN: 0948-4280

64. JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING Monthly ISSN: 0899-1561

65. JOURNAL OF NAVIGATION Quarterly ISSN: 0373-4633

66. JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES Quarterly ISSN: 0887-3828

67. JOURNAL OF SHIP RESEARCH Quarterly ISSN: 0022-4502

68. JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING-ASCE Monthly ISSN: 0733-9445

69. JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING-ASCE Quarterly ISSN: 0733-9453

70. JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING-ASCE Monthly ISSN: 0733-947X

71. JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT-ASCE Quarterly ISSN: 0733-9488

72. JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE Bimonthly ISSN: 0733-9496

73. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA Bimonthly ISSN: 0003-7214

74. JOURNAL OF WATERWAY PORT COASTAL AND OCEAN ENGINEERING-ASCE Bimonthly ISSN: 0733-950X

75. JOURNAL OF WIND ENGINEERING AND INDUSTRIAL AERODYNAMICS Monthly ISSN: 0167-6105

76. MARINE STRUCTURES Quarterly ISSN: 0951-8339

77. MARINE TECHNOLOGY SOCIETY JOURNAL Bimonthly ISSN: 0025-3324

78. NATURAL HAZARDS REVIEW Quarterly ISSN: 1527-6988

79. NAVAL ARCHITECT Monthly ISSN: 0306-0209

80. NAVAL ENGINEERS JOURNAL Quarterly ISSN: 0028-1425

81. NAVAL RESEARCH LOGISTICS Bimonthly ISSN: 0894-069X

82. OCEAN ENGINEERING Monthly ISSN: 0029-8018

83. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-CIVIL ENGINEERING Bimonthly ISSN: 0965-089X

84. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-ENGINEERING SUSTAINABILITY Quarterly ISSN: 1478-4629

85. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING Bimonthly ISSN: 1353-2618

86. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MARITIME ENGINEERING Quarterly ISSN: 1741-7597

87. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER Quarterly ISSN: 0965-0903

88. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS Bimonthly ISSN: 0965-0911

89. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT Quarterly ISSN: 0965-092X

90. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT Monthly ISSN: 1741-7589

91. ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN Quarterly ISSN: 1468-0629

92. SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES Quarterly ISSN: 1744-5302

93. SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Monthly ISSN: 0267-7261

94. SOILS AND FOUNDATIONS Bimonthly ISSN: 0038-0806

95. STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES Bimonthly ISSN: 1229-9367

96. STRUCTURAL CONCRETE Quarterly ISSN: 1464-4177

97. STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING Bimonthly ISSN: 1545-2255

98. STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS Bimonthly ISSN: 1541-7794

99. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS Semimonthly ISSN: 1225-4568

100. STRUCTURAL SAFETY Bimonthly ISSN: 0167-4730

101. THIN-WALLED STRUCTURES Monthly ISSN: 0263-8231

102. TRANSPORTATION Quarterly ISSN: 0049-4488

103. TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY Bimonthly ISSN: 0308-1060

104. TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE Monthly ISSN: 0965-8564

105. TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL Monthly ISSN: 0191-2615

106. TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES Bimonthly ISSN: 0968-090X

107. TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT Bimonthly ISSN: 1361-9209

108. TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW Bimonthly ISSN: 1366-5545

109. TRANSPORTATION SCIENCE Quarterly ISSN: 0041-1655

110. TRANSPORTMETRICA Bimonthly ISSN: 1812-8602

111. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY Bimonthly ISSN: 0886-7798

112. WATER RESOURCES MANAGEMENT Bimonthly ISSN: 0920-4741

113. WATER RESOURCES RESEARCH Monthly ISSN: 0043-1397

114. WIND AND STRUCTURES Bimonthly ISSN: 1226-6116

/ 0 نظر / 77 بازدید