برنامه تحت اکسل محاسبه طیف بازتاب براساس ویرایش چهارم ۲۸۰۰

http://icivil.ir/omran/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3/

/ 0 نظر / 36 بازدید