دانلود رایگان سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 93 همه کد رشته ها

بر روی رشته مورد نظر خود کلیک کنید

 

 

 کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)دانلود 2211 - مجموعه شیمی /1 دانلود 2212 - مجموعه شیمی /2 دانلود 2213 - مجموعه شیمی /3 دانلود 2214 - مجموعه شیمی /4 دانلود 2215 - مجموعه شیمی /5 دانلود 2219 - هواشناسی دانلود 2232 - امار دانلود 2233 - مجموعه ریاضی /1 دانلود 2234 - مجموعه ریاضی /2 دانلود 2237 - نانوفیزیک دانلود 2238 - مجموعه فیزیک دانلود 2239 - فوتونیک دانلود 2240 - ژئوفیزیک /1 دانلود 2244 - نانوشیمی دانلود 2246 - بیوانفورماتیک دانلود 2247 - علوم کامپیوتر دانلود 2218 - فیتوشیمی دانلود 2201 - علوم زمین /1 دانلود 2202 - علوم زمین /2 دانلود 2203 - علوم زمین /3 دانلود 2204 - علوم زمین /4 دانلود 2205 - علوم زمین /5 دانلود 2206 - علوم زمین /6 دانلود 2208 - علوم زمین /7 دانلود 2209 - علوم زمین /8 دانلود 2210 - علوم زمین /9 دانلود 2220 - زیست شناسی /1 دانلود 2221 - زیست شناسی /2 دانلود 2222 - زیست شناسی /3 دانلود 2223 - علوم جانوری /1 دانلود 2225 - علوم جانوری /3 دانلود 2226 - زیست شناسی /4 دانلود 2227 - بیوشیمی دانلود 2228 - زیست شناسی /5 دانلود 2229 - زیست شناسی /6 دانلود 2231 - زیست فناوری میکروبی دانلود 2236 - زیست شناسی دریا دانلود 2245 - ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی / دانلود 2248 - مجموعه علوم شناختی دانلود 2301 - مجموعه مهندسی برق /1 دانلود 2302 - مجموعه مهندسی برق /2 دانلود 2303 - مجموعه مهندسی برق /3 دانلود 2304 - مجموعه مهندسی برق /4 دانلود 2305 - مجموعه مهندسی برق /5 دانلود 2306 - مجموعه مهندسی برق /6 دانلود 2307 - مجموعه مهندسی عمران /1 دانلود 2308 - مجموعه مهندسی عمران /2 دانلود 2309 - مجموعه مهندسی عمران /3 دانلود 2310 - مجموعه مهندسی عمران /4 دانلود 2311 - مجموعه مهندسی عمران /5 دانلود 2312 - مجموعه مهندسی عمران /6 دانلود 2313 - مجموعه مهندسی عمران /7 دانلود 2314 - مجموعه مهندسی عمران /8 دانلود 2316 - مجموعه مهندسی عمران /10 دانلود 2320 - مهندسی نقشه برداری /4 دانلود 2321 - مجموعه مهندسی مکانیک /1 دانلود 2322 - مجموعه مهندسی مکانیک /2 دانلود 2323 - مجموعه مهندسی مکانیک /3 دانلود 2324 - مجموعه مهندسی مکانیک /4 دانلود 2328 - مجموعه مهندسی مکانیک /8 دانلود 2332 - مهندسی هوا-فضا/2 دانلود 2334 - مهندسی هوا-فضا/4 دانلود 2335 - مهندسی معدن /1 دانلود 2336 - مهندسی معدن /2 دانلود 2337 - مهندسی معدن /3 دانلود 2338 - مهندسی معدن /4 دانلود 2339 - مجموعه مهندسی پلیمر/1 دانلود 2343 - مهندسی محیطزیست /1 دانلود 2344 - مهندسی محیطزیست /2 دانلود 2345 - مهندسی محیطزیست /3 دانلود 2347 - مهندسی پزشکی /1 دانلود 2348 - مهندسی پزشکی /2 دانلود 2349 - مهندسی پزشکی /3 دانلود 2350 - مجموعه مهندسی صنایع دانلود 2353 - مهندسی نفت -مخازن دانلود 2354 - مهندسی کامپیوتر/1 دانلود 2355 - مهندسی کامپیوتر/2 دانلود 2356 - مهندسی کامپیوتر/3 دانلود 2359 - مهندسی موادومتالورژی دانلود 2360 - مهندسی شیمی /1 دانلود 2361 - مهندسی شیمی /2 دانلود 2362 - مهندسی شیمی /3 دانلود 2363 - علوم وفناوری نانو/1 دانلود 2364 - علوم وفناوری نانو/2 دانلود 2365 - مهندسی هسته ای /1 دانلود 2367 - مهندسی هسته ای /3 دانلود 2372 - مهندسی فناوری اطلاعات دانلود 2373 - مهندسی سیستمهای انرژی دانلود 2101 - علوم جغرافیایی /1 دانلود 2102 - علوم جغرافیایی /2 دانلود 2103 - علوم جغرافیایی /3 دانلود 2104 - علوم جغرافیایی /4 دانلود 2105 - علوم جغرافیایی /5 دانلود 2106 - مجموعه علوم اقتصادی دانلود 2107 - مجموعه علوم تاریخی /1 دانلود 2108 - مجموعه علوم تاریخی /2 دانلود 2110 - مجموعه علوم اجتماعی /1 دانلود 2113 - حقوق عمومی دانلود 2114 - حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا دانلود 2115 - حقوق بین الملل عمومی دانلود 2116 - حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی دانلود 2117 - مجموعه علوم سیاسی دانلود 2118 - مجموعه مدیریت دانلود 2119 - حسابداری دانلود 2120 - علم اطلاعات ودانش شناسی دانلود 2121 - مجموعه فلسفه دانلود 2122 - مجموعه علوم تربیتی /1 دانلود 2123 - مجموعه علوم تربیتی /2 دانلود 2124 - مجموعه علوم تربیتی /3 دانلود 2125 - مجموعه علوم تربیتی /4 دانلود 2126 - مجموعه علوم تربیتی /5 دانلود 2127 - مجموعه علوم تربیتی /6 دانلود 2128 - مجموعه علوم تربیتی /7 دانلود 2130 - مجموعه علوم تربیتی /8 دانلود 2131 - مجموعه علوم ارتباطات دانلود 2132 - سنجش واندازه گیری دانلود 2133 - مجموعه روان شناسی دانلود 2134 - مجموعه باستان شناسی دانلود 2135 - محیطزیست دانلود 2136 - مجموعه کارافرینی دانلود 2137 - اینده پژوهی دانلود 2138 - مجموعه الهیات /1 دانلود 2139 - مجموعه الهیات /2 دانلود 2140 - مجموعه الهیات /3 دانلود 2141 - مجموعه الهیات /4 دانلود 2143 - مجموعه کلام دانلود 2146 - حقوق نفت وگاز دانلود 2147 - اقتصادنفت وگاز دانلود 2148 - سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی دانلود 2149 - مجموعه مالی دانلود 2150 - مطالعات زنان دانلود 2151 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی دانلود 2152 - مجموعه تربیت بدنی /1 دانلود 2153 - مجموعه تربیت بدنی /2 دانلود 2154 - مجموعه تربیت بدنی /3 دانلود 2155 - مجموعه تربیت بدنی /4 دانلود 2156 - مجموعه تربیت بدنی /5 دانلود 2401 - مجموعه محیطزیست /1 دانلود 2402 - مجموعه محیطزیست /2 دانلود 2403 - مجموعه محیطزیست /3 دانلود 2404 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانلود 2406 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/1 دانلود 2407 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/2 دانلود 2408 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/3 دانلود 2409 - مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/4 دانلود 2411 - بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی دانلود 2412 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /1 دانلود 2413 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /2 دانلود 2414 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /3 دانلود 2415 - مجموعه علوم وصنایع غذایی /4 دانلود 2416 - اقتصادکشاورزی دانلود 2419 - مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /2 دانلود 2420 - مجموعه علوم خاک /1 دانلود 2421 - مجموعه علوم خاک /2 دانلود 2422 - مجموعه علوم خاک /3 دانلود 2423 - مجموعه علوم خاک /4 دانلود 2424 - مجموعه علوم دامی /1 دانلود 2425 - مجموعه علوم دامی /2 دانلود 2426 - مجموعه علوم دامی /3 دانلود 2427 - مجموعه علوم ومهندسی اب /1 دانلود 2428 - مجموعه علوم ومهندسی اب /2 دانلود 2429 - مجموعه علوم ومهندسی اب /3 دانلود 2431 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /1 دانلود 2432 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /2 دانلود 2434 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /3 دانلود 2435 - مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود 2436 - مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /4 دانلود 2437 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /1 دانلود 2438 - مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /2 دانلود 2439 - حشره شناسی کشاورزی دانلود 2440 - بیماری شناسی گیاهی دانلود 2441 - مجموعه علوم جنگل /1 دانلود 2442 - مجموعه علوم جنگل /3 دانلود 2444 - مجموعه شیلات /1 دانلود 2448 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /1 دانلود 2450 - مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /3 دانلود 2451 - کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی دانلود 2501 - مدیریت پروژه وساخت دانلود 2502 - معماری دانلود 2503 - شهرسازی دانلود 2504 - پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر دانلود 2505 - مرمت /1 دانلود 2506 - مرمت /2 دانلود 2609 - فیزیک پزشکی دانلود 2602 - اموزش بهداشت دانلود 2603 - انگل شناسی پزشکی دانلود 2604 - ایمنی شناسی پزشکی دانلود 2605 - بیوشیمی بالینی دانلود 2606 - ژنتیک پزشکی دانلود 2610 - ویروس شناسی پزشکی دانلود 2612 - زیست فناوری پزشکی دانلود 2613 - بهداشت حرفه ای دانلود 2615 - پرستاری دانلود 2616 - بهداشت محیط دانلود 2617 - باکتری شناسی پزشکی دانلود 2618 - هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون دانلود 2619 - قارچ شناسی پزشکی دانلود 2701 - جراحی دامپزشکی دانلود 2704 - بیماریهای داخلی دام های بزرگ دانلود 2705 - رادیولوژی دامپزشکی دانلود 2708 - بهداشت وبیماریهای طیور دانلود 2710 - بهداشت ابزیان دانلود 2711 - بهداشت موادغذایی دانلود 2714 - انگل شناسی دامپزشکی دانلود 2715 - باکتری شناسی دانلود 2719 - بیوتکنولوژی /زیست فناوری / دانلود 2722 - فارماکولوژی دامپزشکی دانلود 2725 - بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی دانلود 2801 - زبان وادبیات فارسی دانلود 2811 - فرهنگ وزبانهای باستانی دانلود 2802 - زبان وادبیات عرب دانلود 2803 - مجموعه زبان فرانسه /1 دانلود 2804 - مجموعه زبان فرانسه /2 دانلود 2805 - مجموعه زبان روسی دانلود 2807 - اموزش زبان انگلیسی دانلود 2808 - زبان وادبیات انگلیسی دانلود 2809 - ترجمه دانلود 2810 - مجموعه زبان شناسی دانلود 2235 - فیزیک دریا دانلود 2241 - ژئوفیزیک /2 دانلود 2230 - بیوفیزیک دانلود 2224 - علوم جانوری /2 دانلود 2315 - مجموعه مهندسی عمران /9 دانلود 2317 - مهندسی نقشه برداری /1 دانلود 2318 - مهندسی نقشه برداری /2 دانلود 2319 - مهندسی نقشه برداری /3 دانلود 2325 - مجموعه مهندسی مکانیک /5 دانلود 2326 - مجموعه مهندسی مکانیک /6 دانلود 2329 - مجموعه مهندسی مکانیک /9 دانلود 2331 - مهندسی هوا-فضا/1 دانلود 2333 - مهندسی هوا-فضا/3 دانلود 2341 - مجموعه مهندسی پلیمر/2 دانلود 2346 - مهندسی محیطزیست /4 دانلود 2366 - مهندسی هسته ای /2 دانلود 2370 - مهندسی نساجی /1 دانلود 2371 - مهندسی نساجی /2 دانلود 2109 - مجموعه علوم تاریخی /3 دانلود 2111 - مجموعه علوم اجتماعی /2 دانلود 2145 - مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز

/ 1 نظر / 8 بازدید