تغییرات ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ و اعمال ضوابط در نرم افزار طراحی

http://icivil.ir/omran/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-2800-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%85/

/ 0 نظر / 27 بازدید